Beth sydd dan sylw?

Mae 'Get Arty!' yn ymwneud â chael plant ysgol o unrhyw allu i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddyd llawn hwyl - gan eu hysbrydoli a'u haddysgu trwy gael y pleser o greu.

Mae i'r prosiect newydd hwn, a ddatblygwyd gydag 'AccessArt', arbenigwyr mewn addysg celfyddyd, amcan syml: cael plant yn fwy brwdfrydig ynghylch celfyddyd ac yn fwy parod i dderbyn "gwahaniaeth" - ac yn enwedig anabledd dysgu - y tu mewn a'r tu allan i'r dosbarth.

Pam rydyn ni'n rhoi 'Get Arty!' ar waith?

Mae pawb yn unigryw yn ei ffordd fach ei hun, pa un a yw trwy ei hoff bethau a'i gas bethau, ei gryfderau, ei wendidau, ei olwg neu ei bersonoliaeth.  Y rhain yw'r pethau sy'n ein gwneud yr hyn ydyn ni.

Mae plant weithiau'n ei chael hi'n anodd deall y gwahaniaethau hyn ac rydyn ni'n credu y bydd 'Get Arty!' yn helpu i gael gwared â rhwystrau ac yn dysgu gwerthoedd pwysig i blant fydd yn eu hannog i dderbyn pobl eraill.

Mae 'Get Arty!' yn cynnig cyfle i blant rhwng 5 ac 11 oed ddeall yn well beth yw anabledd dysgu a sut y gall effeithio ar rywun.

Mae arna i eisiau cymryd rhan yn 'Get Arty!'

Cofrestrwch i gael holl adnoddau 'Get Arty!' sydd eu hangen arnoch i gael eich disgyblion i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddyd llawn hwyl.  

Mae hyn yn cynnwys llawer o weithgareddau crefft gwych a syniadau cynllunio gwersi.

Cofrestrwch nawr
Two schoolchildren working on a craft activity together

Sut i gymryd rhan

Mae'n hawdd cymryd rhan - cofrestrwch gyda ni ac fe gewch chi becyn 'Get Arty!' rhad ac am ddim, sy'n cynnwys:

 • gweithgareddau celfyddyd sy'n hwyl ac yn hawdd eu cyflwyno
 • cynlluniau gwersi/cyfarfodydd boreol y gallwch chi eu haddasu i anghenion eich ysgol
 • adnoddau i ddysgu plant am anabledd dysgu - gan gynnwys fideo a chyflwyniad
 • syniadau codi arian a syniadau creadigol amrywiol eraill y gellir eu cyflwyno yn eich ysgol.

Fel dewis arall, gallwch ein ffonio ni ar 020 7696 6946 i roi gwybod i ni y buasech chi'n hoffi cymryd rhan a byddwn yn anfon pecyn i chi drwy'r post.

Cofrestrwch nawr

Gall 'Get Arty!' gael ei gyflwyno fel diwrnod ysgol gyfan, mewn cyfarfod boreol, neu gall athrawon unigol ei redeg yn y dosbarthiadau neu mewn clwb celfyddyd.  Mae'n hyblyg iawn - gall 'GetArty!' fod mor syml neu mor gymhleth ac rydych yn dymuno iddo fod.

Yr hyn y byddwch chi'n ei gael

Unwaith rydych chi wedi cofrestru ar gyfer pecyn 'Get Arty!', fe fyddwch yn cael llawer o adnoddau rhagorol, gan gynnwys cynlluniau gwersi a chyfarfodydd boreol, posteri, sticeri a phecynnau gweithgareddau.

Bydd y pecyn yn cynnwys tri phecyn gweithgaredd hynod o dda, a grëwyd gan AccessArt, sy'n cynnwys sut i wneud nifer o greadigaethau rydyn ni'n meddwl y bydd y disgyblion yn eu mwynhau.

Cymerwch olwg ar ganllawiau'r gweithgaredd cyntaf isod, sy'n dangos sut i wneud pypedau bys:

Painting

Cymerwch gipolwg ar weithgaredd cyntaf 'Get Arty!'

Mae'r pecyn hwn ar gyfer gweithgaredd rhif 1 - pypedau bys.

Mae'n dangos pob cam o'r gweithgaredd, gan gynnwys canlyniadau dysgu a chysylltiadau â'r cwricwlwm.

Download resource Get Arty! activity pack - Finger puppet

Complete our sign up form to receive the rest of activity packs and more Get Arty! resources.

""

Get your Get Arty! wristband

Show your class or even your whole school's support for Mencap by requesting our new Get Arty! 'celebrating difference' wristbands.

Collect £2 from your classmates for each wristband worn and put this money towards your fundraising total for Get Arty!

Email us at community.fundraising@mencap.org.uk and let us know how many wristbands you'd like and we'll send them to you along with a fundraising kit. 

Order now

Cwblhewch ein ffurflen gofrestru i gael y gweddill o'r pecynnau gweithgaredd a chael mwy o adnoddau 'Get Arty!'

Sut y byddwch chi'n gwneud gwahaniaeth

Trwy gymryd rhan yn 'Get Arty!' gall eich ysgol helpu Mencap i newid y byd.  Helpwch ni i godi ymwybyddiaeth o anabledd dysgu a chodi arian ar gyfer cymdeithas mwy teg a mwy cyfartal.

Mwya'n byd o arian mae eich ysgol yn ei godi, mwya'n byd y gall Mencap ei wneud i wneud gwahaniaeth go iawn, sy'n para, i fywydau pobl ag anabledd dysgu, eu teuluoedd a'u gofalwyr. 

Bydd llawer o syniadau codi arian gwych ym mhecyn 'Get Arty!' neu, fel arall, ewch i'n tudalen Codi arian ysgolion ar ein prif wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Two children in classroom holding art projects they have made.

Sut i dalu unrhyw arian rydych chi'n ei godi

Mae nifer o ffyrdd syml y gallwch chi anfon arian rydych chi'n ei godi trwy 'Get Arty!' at Mencap:

 • Anfon siec yn daladwy i:
  Mencap Fundraising Department
  Mencap National Centre
  123 Golden Lane
  London
  EC1Y 0RT
 • Gwneud rhodd ar-lein.
  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis eich bod yn rhoi rhodd ar ei ben ei hun a soniwch bod eich rhodd ar gyfer 'Get Arty!' yng Nghymru yn y blwch 'Buasem wrth ein boddau'n clywed mwy ynghylch pam rydych chi'n rhoi arian heddiw'.
 • Gwneud taliad uniongyrchol - cysylltwch â ni i gael ein manylion banc trwy e-bostio community.fundraising@mencap.org.uk neu ffonio 020 7696 6946.
 • Gallwch hefyd godi arian i Mencap trwy gychwyn tudalen 'Virgin Money Giving'.

Ynglŷn ag 'AccessArt'

Mae 'AccessArt' yn hwyluso gweithdai a digwyddiadau celfyddyd gweledol o safon uchel ar gyfer cynulleidfa eang ac yn rhannu'r canlyniadau mewn casgliad datblygiadol o adnoddau dysgu ac addysgu ysbrydoledig o safon uchel.

Helpodd 'AccessArt ni i lunio cysyniad 'Get Arty!' a datblygu'r gweithgareddau celfyddyd a welwch ym mhecyn 'Get Arty!'.

Ewch i www.accessart.org.uk am ragor o wybodaeth.

Access Art logo

Get Arty! in action

Take a look at how some Year 3 pupils at Lamberhurst Primary School in Kent got in when taking part in Mencap's Get Arty! project.

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi